image banner
Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên quê hương xã Tân Viên nhân dịp Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)
Ngày 12/11 và chiều ngày 18/11 các thôn trên địa bàn xã Tân Viên đều long trọng tổ chức ngày Hội đại toàn kết toàn dân gắn với tổng kết một năm thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá và biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên quê hương xã Tân Viên nhân dịp Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023)

Ngày 12/11 và chiều ngày 18/11 các thôn trên địa bàn xã Tân Viên đều long trọng tổ chức ngày Hội đại toàn kết toàn dân gắn với tổng kết một năm thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá và biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023.

Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam. Đối với mỗi người dân Việt Nam, yêu nước, nhân nghĩa đã trở thành một tình cảm tự nhiên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Nghị quyết số 04-NQ/ĐCT, ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Viên luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội, đã khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc; nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tập hợp đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Ngày hội đã trở thành một đợt sinh hoạt xã hội rộng rãi, dần trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống gắn kết cộng đồng dân cư.

Đời sống ngày càng phát triển, hoạt động văn hóa, văn nghệ càng diễn ra sôi nổi và trở thành “món ăn tinh thần” bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

Một số hình ảnh từ ngày hội:

 

     

     

 

 

Phát biểu tại ngày Hội, các đồng chí lãnh đạo xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các thôn, làng đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

2. Tiếp tục duy trì và phát huy kết quả xây dựng nông thôn mới ở địa phương; huy động mọi nguồn lực để chuẩn bị cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

3. Các gia đình, dòng họ động viên con, cháu hăng say học tập, lao động sản xuất; chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tuyệt đối trên địa bàn không để xảy ra tình trạng sử dụng pháo trái phép và các tệ nạn xã hội. Cộng đồng dân cư phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và tinh thần đoàn kết của quê hương, tương thân tương ái, xây dựng thôn, làng nói riêng, xã Tân Viên nói chung ngày càng phát triển. 

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0